Allmänna Villkor

1. Fordonskontroll & Garantins omfattning
Svenskt Fordonsskydd lämnar efter utförd fordonskontroll, garanti på privatägda bilar och svarar för fel som omfattas av garantin och uppkommer under garantitiden. Garantin gäller för en tidsperiod av ett år i taget och kan av garantitagaren förlängas upp till fem år, förutsatt att fordonet godkänns vid vår digitala fordonskontroll. Garantin har en karenstid på 60 dagar innan den träder i kraft. Garantin omfattar skador enligt nedan listade komponenter på det fordon som står angivet på garantibeviset.

2. Komponentomfattning

Garanti Bas
1. Motor
2. Växellåda
3. Bromssystem
4. Kylsystem
5. Bränslesystem
6. Styrsystem
7. Kraftöverföringen
8. Drivaxelkomponenter
9. Vägassistans (vid godkänd skada eller åtgärd beordrad av garantigivaren)

Garanti Bas+ / Premium
1. Motor
2. Växellåda
3. Bromssystem
4. Kylsystem
5. Bränslesystem
6. Styrsystem
7. Kraftöverföringen
8. Drivaxelkomponenter
9. Turbo
10. Luftkonditionering
11. Vägassistans (vid godkänd skada eller åtgärd beordrad av garantigivaren)
12. Startmotor
13. Generator

Motor: motorns inre rörliga delar, allt innanför ventilkåpan, bröstkåpan och oljetråget. (Ej hybrid/elmotor, ej sträckta kamkedjor, ej spridare/insprutare)
Bakaxeln: differential och drivaxlar (ej elmotorer eller styrdon till differential).
Styrsystem: servopump, rattstång, styrväxel, servorör, inre och yttre styrleder.
Bromssystem: huvudbromscylinder, bromscylinder, bromsrör, bromsservo, bromskraftförstärkare, bromsok (mekaniska fel) och bromsvätskebehållare.
ABS-system: Abs-hydraul aggregat (ej styrdon), Abs-givare.
Växellåda: växellådans inre rörliga delar samt mekaniska fel på mekatonik/ventilhus.
Turboaggregat/kompressor: aggregatens inre rörliga delar, laddluftskylare, laddtrycksrör, kompressorns mekaniska koppling och wastegate (ej hus eller grenrör).
Bränslesystem: högtryckspump, common rail, spridarrör och tankarmatur.
Drivlina: drivaxlar och kardanaxel (ej trasiga gummidamasker, hardyskiva, stödlager eller dubbelmassesvänghjul).
Luftkonditionering: alla delar som flödar köldmedia (ej elektronik och givare).
Fyrhjulsdrift: alla komponenter tillhörande fyrhjulsdriften utom styrdon, elpumpar och elmotorer).
Kylsystem till motor: kylare, kylfläktsmotor, tempgivare, termostat, termostathus, expansionskärl och vattenpump (ej elektronik och givare).
Material: förbrukningsmaterial i samband med garantireparation.

3. Bärgning
Omfattas felet utav garantin så står Svenskt Fordonsskydd för bärgning till närmsta verkstad, det gäller för både Garanti Bas och Bas+/Premium.

4. Kostnad/betalning
Betalning för nya kunder sker till bankgiro 5409-8181
Betalningsalternativ Garanti Bas
Pris/kvartal 649 kr, (total årskostnad 2596 kr)
Pris/halvår 1198 kr, (total årskostnad 2396 kr)
Pris/helår 2120 kr, (total årskostnad 2120 kr)
Betalningsalternativ Garanti Bas+ / Premium:
Pris/kvartal 995 kr, (total årskostnad 3980 kr)
Pris/halvår 1820 kr, (total årskostnad 3640 kr)
Pris/helår 3350 kr, (total årskostnad 3350 kr)
Bindningstid vid tecknade är 12 månader.
Om ej garantin sägs upp senast 3 månader innan löpperiodens slut fortlöper avtalet per automatik i ytterligare 12 månader.
Observera att den totala årskostnaden blir billigast om du väljer att betala per helår.
Vid försenad/utebliven betalning förbehåller sig Svenskt Fordonsskydd rätten att ta ut en påminnelseavgift om 60 kr per påminnelse. Efter en månads försenad/utebliven betalning skickas ärendet vidare till ett inkassobolag där ytterligare kostnader tillkommer på vårt krav. Betalas inte vår faktura i tid förbehåller vi oss rätten att säga upp garantin om inte dröjsmålet är av ringa betydelse.

5. Vid försäljning av fordonet
Vid försäljning av fordonet följer garantin med fordonet under förutsättning att Svenskt Fordonsskydd har blivit underrättade via mail, post eller telefonsamtal.  Om den nya ägaren av fordonet inte vill överta garantin så upphör det ettåriga avtalet med kunden och detsamma gäller om bilen skrotas. Svenskt Fordonsskydd måste underrättas om bilen har sålts eller skrotats för att kunna avsluta garantin.

Kontaktuppgifter till Svenskt Fordonsskydd
www.fordonsskydd.se
info@fordonsskydd.se
Svenskt Fordonsskydd Ltd. Box 663, 114 11 STOCKHOLM

För att garantin ska träda i kraft
Garantin träder i kraft när fordonet godkänts i vår digitala fordonskontroll. Garantitagaren ska kunna uppvisa faktura/kvitto på utförd service samt servicebok vid begäran.
När upphör garantin att gälla?
Garantin upphör per automatik att gälla efter fem års löptid, såvida uppsägning från garantitagaren inte skett innan dess eller om fordonets mätarställning överskrider 190 000 km. I det fall bilen har färdats mer än maximal körsträcka måste garantitagaren inkomma med dokumentation på detta för eventuell kreditering av kommande fakturor.

6. Ångerrätt
Vi följer Konsumentköplagen (1990:932) och lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (2005:59). Du har rätt att frånträda detta avtal utan att ange något skäl inom 14 dagar. Din rätt finns lagstadgad i Lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (2005:59). Ångerfristen börjar räknas från dagen efter det att vi mottagit din betalning och löper sedan på i 14 dagar framåt. Vill du utöva din lagstadgade ångerrätt ska du meddela Svenskt Fordonsskydd innan tidsfristen löper ut. Du kan exempelvis ringa eller maila vår kundtjänst och påtala att du vill utnyttja din lagstadgade ångerrätt. För nyttjande av ångerrätten vänligen fyll i vårt standard formulär på vår hemsida  www.fordonsskydd.se/angerratt  Utnyttjandet av ångerrätten är kostnadsfritt för konsumenten.
Du kontaktar oss enklast via vår chattfunktion på vår hemsida eller via e-post på info@fordonsskydd.se alternativt skriftligen Svenskt Fordonsskydd Ltd. BOX 663, 114 11 Stockholm. Vid nyttjande av ångerrätten återbetalas inbetalt belopp inom 30 dagar utan avdrag. För att detta ska kunna ske är det viktigt att du lämnar dina bankuppgifter. Obs! Återbetalning sker till det konto som innehas av inbetalaren.

7. Garantins begränsningar
Svenskt Fordonsskydd ansvarar inte för skador om följande inte uppfylls: – Att bilen inte skötts enligt föreskrifterna i instruktionsboken, servicehäftet eller liknande dokumentation (bl.a. att oljebyten och service/inspektioner utförts vid rätt tidpunkt eller körsträcka.)
– Att bilen ombyggts eller ändrats.
– Att bilen använts vid tävlingskörning eller överbelastats.
– Att bilen varit utsatt för trafikolycka i samband med skadan eller varit utsatt för annan yttre åverkan eller vanvårdats.
– Att bilen inte följt de av tillverkaren fastställda serviceintervaller och att service inte utförts enligt tillverkarens rekommendationer.
– Att reparation och service inte utförts av märkesverkstaden eller annan av oss godkänd verkstad.
– Att annat än rekommenderade oljor, bränslen eller vätskor använts.
– Att reservdel som inte håller fackmässig standard monterats eller liknande förhållande på garantitagarens sida.
– Att bilen ej har högre motorstyrka än 300 HK (gäller endast garanti bas)
– Att körsträckan ej överskrider 2500 mil/år (gäller ej garanti start)
– Innefattar inte avgassystemet inkl. EGR-ventiler
– Följdskada på komponent som inte omfattas och/eller följdskada orsakad av komponent som inte omfattas av garantin ersätts ej.
– Som fel betraktas inte normal åtgång av förbrukningsdetaljer
– Normal förslitning.
Garantin gäller inte för skada som uppstår i samband med:
– Yttre påverkan
– Uthyrning
– Taxikörning
– Terrängkörning eller annan form av användning som utsätter fordonet för onormal belastning. Garantin gäller inte heller för skada som orsakats direkt eller indirekt av frost/sönderfrysning, överhettning, trimning, fukt, brand, korrosion, trafikolyckor, bristande underhåll, grov oaktsamhet eller lagbrott.

8. Vid uppkommen skada
När en skada uppstår ska ni senast 7 dagar från skadetillfället inkomma med en skadeanmälan via vår hemsida www.fordonsskydd.se/skadeanmalan Vid behov av hjälp att genomföra din skadeanmälan vänligen kontakta våra skadehandläggare på skador@fordonsskydd.se I de fall där bärgning eller andra åtgärder utförts utan Svenskt Fordonsskydd´s godkännande kan ersättningen reduceras eller utebli.
Reparation/Ersättning
Reparation som påbörjas innan skriftligt godkännande av Svenskt Fordonsskydd görs på fordonsägarens egen bekostnad. Om fordonsägaren beordrar felsökning så ersätts endast felsökningskostnaden i det fall att skadan blir godkänd av Svenskt Fordonsskydd Kostnad för vägassistans ersätts endast om skadan på fordonet ersätts enligt garantivillkoren. Vi förbehåller oss rätten att begära ett andra utlåtande från en annan verkstad. Omfattas skadan av fordonets maskinskadeförsäkring skall de i första hand ersätta skadan. Följdskada på komponent som inte omfattas och/eller följdskada orsakad av komponent som inte omfattas, ersätts inte. I de fall verkstaden gör bedömningen att skadan inte har uppstått under garantitiden så kommer vi att debitera kunden för våra kostnader i samband med felsökningen av fordonet.

9. Vid godkänd skada
Vid godkänd skada utgår ingen självrisk. Vi ersätter inom 30 dagar maximalt reparationer med 40 000 kr per skadetillfälle/år. Summan av alla krav under garantitiden får ej överskrida fordonets marknadsvärde.
Vid oenighet beträffande ett skadeärende Om du som konsument inte är nöjd med handläggningen och beslutet gällande ditt skadeärende så finns möjligheten att begära omprövning. Enklast begär du omprövning genom att maila in din ansökan till info@fordonsskydd.se eller skriva ett brev där du redogör varför du anser att det tidigare beslutet är felaktigt. En annan skadereglerare kommer då att titta på ditt ärende och göra en ny bedömning.
Vid eventuell tvist kan ni alltid vända er till Allmänna Reklamationsnämnden, ARN, BOX 174, 101 23 Stockholm. Telefon: 08- 508 860 00. www.arn.se/konsument. E-post: arn@arn.se. Möjligheten finns även att pröva eventuella tvister i allmän domstol, exempelvis Stockholms Tingsrätt.

10. Övrigt
Betalning för företagets tjänster kan endast ske via banktransaktion. Information, avtalsvillkor och kommunikation om företagets tjänster tillhandahålls endast på svenska. Vi förbehåller oss även rätten att ändra de allmänna villkoren och överlåta avtal samt garantiåtaganden till tredje part.

Personuppgifter
General Data Protection Regulation (GDPR) – Svenskt Fordonsskydd Ltd. behandlar uppgifter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR). De personuppgifter vi hämtar in om dig är nödvändiga för att vi ska kunna administrera garantin, tillgodose dina behov samt fullgöra våra avtalsförpliktelser. För ytterligare info, vänligen se vår GDPR-policy på hemsidan www.fordonsskydd.se/fragor-och-svar-gdpr
Utfärdare av garantin är Svenskt Fordonsskydd Ltd. (org.nr 71626433-000-02-20-3).
Svenskt Fordonsskydd Ltd. följer svensk lagstiftning.